Skip to content

1.
Betingelsene gjelder medlemskap på 24ShapeUp.
12 mnd binding på medlemsskap med binding

2.
Betalingsvilkår. Avgift for første måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto gjennom AvtaleGiro ca 20. hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Det påløper fakturagebyr hvis AvtaleGiro-fullmakten ikke er registrert godkjent på innsendelsesdato.

3.
Manglende betaling. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

4.
Overdragelse. Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet. Senteret kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann.

5.
Egnethet. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av tilbudet.

6.
Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

7.
Orden. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder på senteret.
Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse.
Utstyr skal settes på plass umiddelbart etter bruk.
Det er ikke tillatt å reservere utstyr.
Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret.
Senteret har ikke ansvar for innhold i skapet.
Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret.
Klær og sko skal være rene.

8.
Armbånd. Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Medlemmet har ikke tillatelse til å slippe andre inn på senteret med mindre de har med seg en venn som skal ha prøvetime. Vedkommende skal isåfall skrive seg inn i senterets gjestebok ved ankomst. Dette gjelder også andre medlemmer. Hvis disse vilkårene ikke overholdes, kan det medføre en bot/ gebyr på kr 1.000,-

9.
Tap. Ved tap av armbånd, må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste.

10.
Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn.

11.
Prisendring. Prisen kan endres med 1 måneds varsel. Varsling skjer ved oppslag på senteret og på vår webside 24Shapeup.no.

12.
Informasjon. Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er relevant for trening kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at oppgitt e-postadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger.

13.
Endringer. Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes.

14.
Oppsigelse. Oppsigelse må sendes skriftlig via e-post til post@24shapeup.no. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Det er oppsigelsestid på 1+1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Det vil si måneden du sier opp + påfølgende måned skal betales.
Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av dato innmeldingen fant sted. Kunden får trene til innmeldingsdato måneden etter.
12 mnd binding på medlemsskap med binding.
NB! OPPSIGELSE AV AVTALEGIRO I BANKEN, ER IKKE DET SAMME SOM OPPSIGELSE AV SITT MEDLEMSSKAP!

15.
Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

Armbånd:
Mistet og trenger nytt armbånd. Pris: 100,-.

 

 

Back To Top